Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Het InSocial platform stelt u in staat om de dienst InSocial te gebruiken ter ondersteuning van uw zakelijke activiteiten.

Het functioneren van de dienst InSocial wordt toegelicht op de website www.InSocial.nl. Aanvullende informatie is desgewenst te verkrijgen via telefonisch of e-contact met InSocial. Door deze leveringsvoorwaarden te accepteren verklaart u de werking en functionaliteit van de dienst InSocial goed te begrijpen en aanvaardt u het actuele functionaliteitsniveau van de dienst als grondslag voor dienstverlening en facturatie.

Door deze leveringsvoorwaarden te accorderen stemt u tevens in met de de privacy verklaring, gericht op de eindgebruikers, zoals gepubliceerd op deze website.

Als u niet instemt met één of meer voorwaarden, maakt u dan geen gebruik van het InSocial-platform.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het zakelijke gebruik van het InSocial-platform, inclusief het plaatsen van informatie ( vragen, testimonials, foto’s of anders) op het InSocial-platform. Ook betreffen deze voorwaarden het gebruik van informatie, die beschikbaar is op het InSocial-platform op de eigen website van uw bedrijf, andere uitingen van uw bedrijf en/of doorplaatsing op media van derden.

InSocial aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor doorplaatsingen van informatie vanaf het InSocial-platform naar andere media.

3. Service levels

InSocial streeft naar een continue beschikbaarheid van de diensten en heeft daarvoor de nodige technische en procedurele maatregelen genomen, waaronder

  • Hosting in professionele en gecertificeerde datacenters;
  • Meervoudige servers, geplaatst binnen een redundant uitgevoerde netwerk infrastructuur;
  • Offsite backup;
  • Load Balancing (Automatische verdeling van de belasting);
  • Snelle internetverbinding met burst tot 100 Mbps;
  • 24/7 server monitoring op beschikbaarheid.
  • Regulier onderhoud maximaal eens per maand en tussen 23:00 uur en 07:00 uur.

De InSocial servicedesk is op werkdagen bereikbaar van 9-18 uur. Naast telefonische aanmelding kunnen ook via e-mail incidenten gemeld worden aan de servicedesk. Aanmelding buiten de openingstijden van de servicedesk om worden op de eerstvolgende werkdag na aanmelding in behandeling genomen. In geval van een zeer ernstig incident (de InSocial dienst is voor gebruikers niet te bereiken) is de maximale hersteltijd 4 uur. In geval van een ernstig incident (een beperkt aantal gebruikers ondervindt hinder van een verstoring) is de hersteltijd 8 uur. Voor de overige incidenten bedraagt de hersteltijd maximaal 24 uur.

Bij veelvuldig voorkomende incidenten en foutmeldingen, zal InSocial zonder extra kosten upgrades, updates en patches ontwikkelen om verbeterde functionaliteit te bereiken.

4. Platform toegang

InSocial verleent u toestemming het platform te gebruiken als beschreven in deze algemene voorwaarden, ervan uitgaande: (I) u zal niet het platform kopiëren of distribueren (of een deel hiervan) zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van InSocial; (II) u zult geen enkel deel van het platform aanpassen of veranderen, anders dan in redelijkheid nodig is om uw klanten en andere relaties te informeren; en (III) u handelt conform deze algemene voorwaarden.

Om het InSocial-platform te gebruiken moet u een account activeren. U mag nooit het account van iemand anders gebruiken zonder toestemming. Als u een account activeert dient u accurate en complete informatie aan te leveren. U alleen bent verantwoordelijk voor de activiteiten binnen uw account en dient uw account wachtwoord geheim te houden. U dient InSocial onmiddellijk in kennis te stellen van eventueel misbruik van uw account.

5. Mail verkeer en social media

Het persoonlijke e-mailadres van respondenten mag enkel gebruikt worden om ze te bedanken voor een testimonial en/of ze te informeren over eventuele beloningen, die ze verkregen hebben. In geval u verdere contacten met de respondenten wenst te gaan onderhouden dan dient u daarvoor expliciet toestemming te vragen in deze eerste email die u naar een InSocial respondent verstuurt.

Eenzelfde proces dient m.m. in acht genomen te worden in geval u met respondenten contact maakt via social media.

6. Intellectueel eigendom

De inhoud van het InSocial-platform, behalve de door gebruikers en respondenten aangeleverde zaken, is in eigendom van of gelicenseerd door InSocial. De inhoud wordt aan u geleverd ter informatie en voor uw zakelijk gebruik en mag niet gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, verkocht of anderszins worden ingezet.

7. Plaatsing van inhoud

U bent volledig verantwoordelijk voor uw eigen plaatsingen van inhoud op het InSocial-platform en de eventuele gevolgen van die plaatsing. Bij plaatsing verklaart u de eventuele rechten op de betreffende inhoud in bezit te hebben. InSocial zal de inhoud en de berichten, die afkomstig zijn van u of de respondenten niet monitoren.

U zult het InSocial-platform niet gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met enige wet of de algemeen geldende normen en waarden. Hieronder verstaan wij onder andere (dit is een niet-limitatieve lijst): – het inbreuk plegen op rechten van anderen, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten en merkenrecht); – diefstal; – onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van (onder andere) geheime en vertrouwelijke informatie, teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal die voor anderen aanstootgevend of kwetsend kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld racistische uitlatingen en kinderporno); – hacken (computervredebreuk); en – het verspreiden van virussen en/of het op andere manier beschadigen of onbruikbaar maken van systemen en/of software van anderen. U zult tevens geen beeldmateriaal van seksuele, kwetsende, discriminerende, beledigende of op andere wijze aanstootgevende aard op onze site publiceren of via onze site aan anderen zenden.

U kunt de testimonials, die verkregen zijn van respondenten al dan niet doorplaatsen op uw eigen media. In geval van plaatsing dient u dat te doen zonder enige verandering in de inhoud. U draagt zorg voor een passend – dat wil zeggen conform deze leveringsvoorwaarden en de gangbare normen en waarden in het algemeen maatschappelijk verkeer – gebruik van testimonials en foto’s, zoals die door respondenten verstrekt zijn. Indien respondenten een eerder op InSocial gegeven testimonial willen intrekken dienen zij, conform de algemene gebruiksvoorwaarden van InSocial, dit verzoek te richten aan het bedrijf dat de betreffende testimonial gebruikt. Mocht u een dergelijk verzoek ontvangen dan bent u verplicht dat binnen redelijke termijn uit te voeren.

InSocial aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.

Als u merkt of vermoedt dat een ander of anderen zich onrechtmatig toegang hebben verschaft tot het InSocial-platform dan dient u dat zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen een week) per e-mail aan misbruik@insocial.nl melden.

8. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan ons te verwijten zijn zoals (maar niet gelimiteerd tot) storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonverbindingen, overbezetting van verbindingen, tekortkomingen van derden waarvan wij afhankelijk zijn, overheidsmaatregelen, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden die diensten leveren aan ons, internationale conflicten.

9. Overmacht

Wij doen ons uiterste best om ons platform degelijk te beveiligen, wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruikers of derden die het gevolg zijn van een onvoldoende beveiliging.

Wij kunnen niet garanderen dat het InSocial-platform foutloos is en niet door storingen onderbroken zal worden. Wij kunnen daarom ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van enige tekortkoming in het InSocial-platform. Wel zullen wij eventuele defecten zo snel mogelijk proberen te verhelpen.

Het InSocial-platform kan, in het kader van de InSocial dienstverlening, informatie verzenden naar uw CRM en/of uw social network accounts. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van met virus besmette of door derden gemanipuleerde informatie.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang hebben verschaft tot ons platform.

Wij dragen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door site-eigenaren of onbevoegde derden (waaronder hackers) op het geplaatst (of via het platform verzonden) obsceen of beledigend materiaal.

U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die verband houden met uw gebruik van onze diensten of onvoldoende naleving van uw kant van uw verplichtingen ten opzichte van InSocial (al dan niet voortvloeiende uit deze voorwaarden).

10. Contractvoorwaarden

InSocial behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging onze algemene voorwaarden te wijzigen. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek deze voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Gebruikers zullen via een mailing of via een boodschap geplaatst op de website worden geattendeerd op eventuele materiële wijzigingen van de voorwaarden. Indien een gebruiker niet instemt met de wijziging van de voorwaarden, kan de gebruiker te allen tijde zijn registraties beëindigen.

InSocial behoudt zich het recht voor om alle informatie en afbeeldingen op onze sites te bekijken en te lezen en wij hebben het recht om teksten of afbeeldingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of deze voorwaarden te verwijderen.

InSocial behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden beeldmateriaal te weigeren of te verwijderen, in eigen beheer te nemen of op te heffen. Ook behouden wij ons het recht voor om personen die zich niet houden aan de gestelde regels de toegang tot onze site te ontzeggen.

11. Onze rechten

InSocial behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging onze algemene voorwaarden te wijzigen. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek deze voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Gebruikers zullen via een mailing of via een boodschap geplaatst op de website worden geattendeerd op eventuele materiële wijzigingen van de voorwaarden. Indien een gebruiker niet instemt met de wijziging van de voorwaarden, kan de gebruiker te allen tijde zijn registraties beëindigen.

InSocial behoudt zich het recht voor om alle informatie en afbeeldingen op onze sites te bekijken en te lezen en wij hebben het recht om teksten of afbeeldingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of deze voorwaarden te verwijderen.

InSocial behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden beeldmateriaal te weigeren of te verwijderen, in eigen beheer te nemen of op te heffen. Ook behouden wij ons het recht voor om personen die zich niet houden aan de gestelde regels de toegang tot onze site te ontzeggen.

12. Slotbepalingen

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden in zijn geheel aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Op betrekkingen tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en ons worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag; dan wel, ter keuze van ons, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

Rotterdam. 15 januari 2012

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close