Algemene voorwaarden van Insocial - Feedback Solutions

1. Algemeen

Insocial – Feedback Solutions maakt het mogelijk onderzoeken te doen die verder gaan dan een rapportcijfer. Hiermee wordt feedback verzameld, analyses gemaakt en kunnen reviews direct worden gepubliceerd. Heb hier vragen over dan kun je je wenden tot: Insocial B.V., Phoenixstraat 58, 2611 AM Delft, KVK. 61991643, , wecare@insocial.nl.

2. Toepasbaarheid

Door deze leveringsvoorwaarden te accepteren verklaar je de werking en functionaliteit van de dienst Insocial goed te begrijpen en aanvaardt je het actuele functionaliteitsniveau van de dienst als grondslag voor dienstverlening en facturatie.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je gebruik gaat maken van onze software. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de software.

De software kan middels de reviews links naar websites van derden bevatten die niet onder de controle van Insocial vallen. Insocial aanvaardt daarbij geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacy beleid van de websites van derden. Wij raden je aan de voorwaarden en privacyverklaring van deze website(s) door te nemen.

3. Gebruik van Insocial

Gebruik van Insocial vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

(i)                 Je zal onze diensten niet veranderen of wijzigen;

(ii)                Je zal onze website en diensten niet kopiëren;

(iii)               Je zal onze diensten gebruiken conform deze voorwaarden.

Om van Insocial gebruik te maken, moet je je mogelijk registreren als gebruiker en een account aanmaken. Je erkent hiermee dat je juiste en volledige informatie zal verstrekken bij het registreren. Bij het registreren, zullen wij vragen om deze voorwaarden te accepteren en informeren wij je dat wij je persoonlijke gegevens opslaan om onze services te kunnen leveren. We gaan uiteraard met zorg om met jouw data.

Je bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten binnen, en afkomstig van, jouw Insocial-account. Informeer onmiddellijk Insocial als je mogelijk misbruik van jouw account vermoedt.

4. Uitnodigen tot onderzoek via diverse media

Insocial verkrijgt middels de overeenkomst het recht om namens jou contact te leggen met je klanten. Je bent ten alle tijden verantwoordelijk voor de juiste wijze van het verkijgen van toestemming van deze klanten voor het contact wat Insocial legt met deze klanten. Je bent ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor het correct verkrijgen van contact gegevens en deze vervolgens in te zetten via Insocial.

Eenzelfde proces dient in acht genomen te worden in geval je met respondenten contact maakt via social media. Insocial treed nadrukkelijk op als verwerker van jouw data.

5. Intellectueel eigendom

De software van Insocial, met uitzondering van de content die door de gebruikers of participanten van een onderzoek is geleverd, is eigendom van of in licentie gegeven aan Insocial. De software mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, verkocht of anderszins worden gebruikt of misbruikt. Alle respondent data is ten allen tijden eigendom van de afnemer van diensten bij Insocial.

6. Content geleverd door gebruikers van Insocial of participanten

Alleen jij beslist of je content (foto’s, tekst, video, etc.) aanbiedt binnen Insocial. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze content en de mogelijke gevolgen van de publicatie van die content. Wanneer je content publiceert, erken je het recht om dit te doen. Insocial biedt de software voor het doen van onderzoeken aan, maar is niet verantwoordelijk voor het modereren of het houden van toezicht op deze content binnen Insocial of binnen het onderzoek.

Wanneer je Insocial inzet voor content publicatie gaat je ermee akkoord dat wij deze inhoud in opdracht van jou opslaan en, conform de algemene verwerkersovereenkomst, mogen en kunnen bewerken ten behoeve van het aanbieden van onze diensten.

Je zal Insocial niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van misdaden of andere handelingen die de wet of in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Hiermee bedoelen we onder andere, maar niet uitsluitend:

  • Het schenden van de rechten van anderen, zoals auteursrechten en merkrechten;
  • Diefstal;
  • Misbruik en/of illegale distributie van (onder andere) geheime en vertrouwelijke informatie, tekst, audio en/of videomateriaal dat beledigend of kwetsend voor anderen (bijvoorbeeld racistische uitlatingen en pornografie) kan zijn;
  • Hacking (inbraak); en
  • De verspreiding van virussen en/of schade op enigerlei wijze onbruikbaar maken systemen en/of software van derden.

Je zal niets publiceren of afbeeldingen of content versturen via onze diensten waarvan de inhoud seksueel, misbruik, discriminerend, lasterlijk of anderszins aanstootgevende van aard is.

7. Privacy en beveiliging

Insocial treedt op als verwerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; je bent de verantwoordelijke. Je vrijwaart Insocial van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit (het uitvoeren van) overeenkomsten op welke deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Insocial draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich binnen de infrastructuur van Insocial bevinden.

Insocial kan afnemer verplichten tot het upgraden en of wijzigen van haar connectiviteit met het Insocial platform inzake security updates en/of nieuwe wet en regelgeving. Insocial geeft afnemer redelijke termijn voor de uitvoering hiervan. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de afnemer en nadrukkelijk niet te verhalen op Insocial.

Een verwerkersovereenkomst waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen jou en Insocial.

8. Vergoeding

Aan het gebruik van Insocial is een vergoeding per maand verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. De kosten verbonden aan het gebruik van Insocial zijn apart tussen jou en ons vastgelegd.

Indien je consultancy en/of implementatie op locatie als dienst heeft afgenomen geschiedt facturatie tegen het dan geldende dagtarief. Bij online consultancy en/of implementatie geschiedt facturatie op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren door Insocial.

Geplande werkzaamheden, buiten de scope van de initiële opdracht, voor consultancy en/of implementatie diensten kunnen tot tien werkdagen voor aanvang zonder kosten worden geannuleerd of gewijzigd. Bij annulering of wijzing die tussen de tien en vijf werkdagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden plaatsvindt, ben je 50% van de kosten verschuldigd. Bij iedere latere annulering of wijziging is Insocial gerechtigd 100% van de kosten van de geannuleerde of gewijzigde dienst(en) in rekening te brengen.

Insocial zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen, en is daarbij gerechtigd elektronisch te factureren. Betaling kan worden verricht via automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Insocial.

De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien je niet tijdig betaalt, bent je vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Eens per kalenderjaar is Insocial gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI). 

Insocial is steeds gerechtigd te verlangen dat je voldoende zekerheid stelt teneinde uw betalingsverplichtingen na te nakomen.

Als je de rekeningen voor het gebruik van de Insocial niet voldoet, heeft Insocial het recht het gebruik van de Insocial, evenals andere diensten die je bij Insocial en/of de aan haar gelieerde ondernemingen afneemt, stop te zetten dan wel te beperken.

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Insocial beperkt tot het bedrag dat je hebt betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis met een maximum van EUR 25.000,- op jaarbasis.

Insocial is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij Insocial meldt.

9. Aansprakelijkheid

Wij doen ons uiterste best om Insocial veilig te maken, maar we zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruikers van Insocial, of schade geleden door derden als gevolg van onvoldoende beveiliging.

Elke release van Insocial wordt getest op verschillende devices, operating systems, browsers, etc. We kunnen echter niet garanderen dat Insocial foutloos en ononderbroken zal functioneren. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade. Echter, zullen we zo snel mogelijk proberen om een ​​bug of een buiten dienst event te verhelpen.

Je vrijwaart Insocial voor alle schade en aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze overeenkomst of uitvoering van overeenkomst gerelateerde handelingen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van virussen of virus geïnfecteerde informatie.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan ​​als gevolg van de acties van derden die zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot onze applicaties.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor obscene of beledigende inhoud gepubliceerd door gebruikers of onbevoegde derden (inclusief hackers).

Je vrijwaart ons van alle aanspraken van derden met betrekking tot jouw gebruik van Insocial of onvoldoende naleving van uw verplichtingen met betrekking tot Insocial die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of anderszins.

10. Niet-overname personeel

Het is niet toegestaan gedurende de overeenkomst en voor een periode van één (1) jaar na beëindiging van deze overeenkomst, medewerkers van Insocial in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze medewerkers dienaangaande te onderhandelen anders dan na toestemming van Insocial.

Per overtreding van de in het vorige lid bedoelde verbod ben je aan Insocial een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van één bruto jaarsalaris per betrokken medewerker.

11. Overmacht

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuken die zich voordoen als gevolg van omstandigheden buiten onze controle, zoals, maar niet beperkt tot, stroomstoringen, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonlijnen, overbevolking van verbindingen tekortkomingen van derden waarvan we afhankelijk zijn, overheidsactie, arbeidsverstoringen onder het personeel van derden die diensten leveren aan ons, of internationale conflicten.

12. Onze rechten

Insocial behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Je wordt geadviseerd om regelmatig deze voorwaarden te controleren op veranderingen.

Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn met onmiddellijke ingang van toepassing. Gebruikers worden gewaarschuwd door middel van een mailing of via een bericht gepost op onze website met kennisgeving van de (belangrijke) wijzigingen in de voorwaarden, indien van toepassing.

Insocial zal bij eventuele wijzigingen je tijdig inlichten over deze wijzigingen en je de nieuwste versie ter hand stellen. Bij ontvangst zullen de nieuwe algemene voorwaarden direct van toepassing zijn.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden geeft je niet direct het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Insocial behoudt zich het recht voor om alle inhoud, informatie en afbeeldingen gepubliceerd via ons platform en/of op onze sites te bekijken en te lezen. Wij behouden ons het recht voor om content (video, foto, tekst of wat dan ook) te verwijderen, als die naar onze mening beledigend, onwettig is of in strijd is met deze voorwaarden.

Insocial behoudt zich het recht om beelden te weigeren of te verwijderen of de controle over te nemen over of het elimineren van dergelijke beelden, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om toegang tot onze diensten aan een specifieke gebruiker te weigeren, indien deze gebruiker zich niet houdt aan onze algemene voorwaarden en nadere regels die van toepassing zijn bij het gebruik van onze diensten.

13. Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen ter vervanging een nieuwe bepaling opstellen die – voor zover wettelijk mogelijk is – uitvoering geeft aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst.

Onze diensten worden aangeboden conform de Nederlandse wet. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag; of, naar onze keuze, aan de bevoegde rechter van uw woonplaats.

Delft, 18 januari 2019