Privacy statement

1. Algemeen

Het InSocial platform stelt u in staat om de dienst InSocial te gebruiken ter ondersteuning van uw zakelijke activiteiten.

Het functioneren van de dienst InSocial wordt toegelicht op de website www.InSocial.nl. Aanvullende informatie is desgewenst te verkrijgen via telefonisch of e-contact met InSocial. Door deze leveringsvoorwaarden te accepteren verklaart u de werking en functionaliteit van de dienst InSocial goed te begrijpen en aanvaardt u het actuele functionaliteitsniveau van de dienst als grondslag voor dienstverlening en facturatie.

Inleiding

Welkom op InSocial.nl. Deze site is een website van InSocial B.V., ook opererend onder haar handelsnaam InSocial, hierna verder aangeduid als: “InSocial”. InSocial is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten.

De informatie die InSocial over u verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. InSocial houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is InSocial B.V., Straat van Ormoes 143 te Delft. Via wecare@insocial.nl kunt u altijd contact opnemen met InSocial.

InSocial heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer 1596808. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op http://www.cbpweb.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan InSocial niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal InSocial-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

InSocial kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij InSocial bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat InSocial uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van InSocial gebruik maakt. De servers van InSocial leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites.

InSocial kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar partners. Dit doet InSocial zodat zij u beter van dienst kan zijn en de inhoud van haar sites beter op uw interesses af kan stemmen. De partners zijn conform de door hen geaccepteerde leveringsvoorwaarden gehouden te handelen conform de vigerende wet en regelgeving op privacy gebied. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van uw persoonsgegevens met partners kunt u dit melden email aan wecare@insocial.nl.

MH verzamelt en verwerkt, via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  2. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers;
  3. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan InSocial op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan InSocial een profiel van u opstellen;
  4. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  5. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  6. om te voldoen aan de op InSocial rustende wet- en regelgeving.

InSocial bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Bekijk de survey tool in jouw huisstijl